גולש/ת יקר/ה!

ברוך הבא לאתר של איווקס משווקת מערכות התרעה למניעת תאונות מבית sds מקבוצת חברות
ל.ד. ישראל אוטו אקוויפמנט )1990 )בע"מ ח.פ. 511457517( להלן: החברה(. אנו מודים לך על
העניין שגילית במוצרינו ובשירותינו ועל ביקורך באתרנו il.co.studio-cobra( להלן "האתר"(.
החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה, ולכן החליטה
לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים
מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד
משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על ידה בעת השימוש
באתרים .

נתונים שתמסור ואשר יאספו אודותיך במסגרת שימושך בשירותים שמציע האתר, יישמרו במאגרי
המידע הרשומים של החברה ויעובדו על ידיה לשם מתן השירותים הנבחרים על ידך ובהתאם
להוראות החוק ולפי הסכמתך. נדגיש, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו
תלויה בהסכמתך בעת גלישתך באתר ובעת מסירת פרטייך לצורך שימוש בשירותי האתר. שימוש
במידע יעשה אך ורק בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981 .
הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

שימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות פרטיות זו, למעט מקרים בהם על פי חוק נדרשת
הסכמתך האקטיבית והמפורשת כגון במקרים של שליחת מסרים פרסומיים, שיווק וכד'. באם
אינך מסכים לאחד מהתנאים הנך מתבקש להפסיק את השימוש באתר.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה
תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

איסוף מידע והשימוש בו

החברה מתבקשת להבהיר, כי מידע בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת
הדואר האלקטרוני, פרטי כרטיס אשראי ו/או כל מידע אחר שנתבקש לצורך רכישת מוצר, ישמר
במאגרי החברה לאחר מתן הפרטים על ידך ויעשה בהם שימוש למטרת מתן השירות אלא אם כן
נתתצ את הסכמתך הספציפית אחרת.

חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר כחלק מפרטיך, זהו מידע אנונימי שנשמר באופן
אוטומטי, כגון: תאריך ביקור, שם ספק שירותי אינטרנט, כתובת IP וכיוצ"ב. ההגבלות במדיניות
פרטיות זו אינה חלה על מידע זה והחברה רשאית לעשות בו כל שימוש.

Cookies

אתר החברה משתמש ב"עוגיות" )Cookies )לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף
נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך
האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מאיסוף Cookies .באפשרותך להגדיר לדפדפן שבו אתה
משתמש האם יעשה שימוש בעוגיות או לאו. בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש כיצד
למנוע איסוף עוגיות .

פרסומות של צדדים שלישים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה
בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות
אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם
צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies
כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

באם ברצונך לדעת האם מדובר בפרסומת של חברה אחרת או של חברתינו הינך מוזמן לפנות אלינו
info@cobra-studio.co.il במייל הנושא לבירור

מאגרי מידע והשימוש במידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה. בנוסף, השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על
פי מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות הדין.

מטרת שמירת המידע לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר, לשפר ולהעשיר את השירותים
והתכנים המוצעים באתר, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים, רכישת מוצרים ושירותים
באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים, הצעת הנחות ומוצרים חדשים, ניהול וייעול השירות, מתן
שירותים לאחר רכישה ו/או שימוש במוצר, קשרי לקוחות, חברות בנות ו/או חברות קשורות לצרכי
תפעול, שיווק, דיוור ישיר, והכל בכפוף להוראות הדין.

דיוור ישיר אלקטרוני

מעת לעת מעוניינת החברה לשלוח אליך פרטים בדבר שירותים ומוצרים של החברה במסגרת
השירותים שאתה צורך )לרבות שירותים משלימים( באמצעות הדוא"ל. באם ברצונך לא לקבל
דיוור ישיר כאמור באפשרותך לשלוח אלינו דוא"ל info@cobra-studio.co.il ואנו נפעל
להוצאתך ממאגר זה.

בנוסף מעוניינת החברה לשלוח אליך חומרי שיווק ופרסום שלא במסגרת השירותים שהינך צורך
)למשל הודעות בדבר שירותים חדשים של החברה, מבצעים ועוד( . שליחת חומרים אלה כפופה
להסכמתך האקטיבית והמפורשת לכך מראש. בכל עתבאפשרותך לחזור בך מההסכמתך
באמצעות שליחת דוא"ל ל info@cobra-studio.co.il אנו נפעל להסרתך ממאגר זה.

במידה וביקשת להימחק ממאגר מסוים ו/או לחזור בך מהסכמתך, אולם בכל זאת קיבלת בטעות
מסר פרסומי /שיווקי ו/או דיוור ישיר, נבקשך להודיע לנו מיידית בדוא"ל info@cobra-studio.co.il ואנו נפעל למניעת הישנות הדבר מיידית.
החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי
על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא
במקרים המפורטים להלן: במידה וניתנה הסכמתך האקטיבית והמפורשת לכך, אם תרכוש
מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, המידע יועבר
לצדדים שלישיים אם המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה ו/או מתן השירותים;
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך; צו שיפוטי המורה על
מסירת פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי; ביצוע פעולות באתר בניגוד לדין; מכירת פעילות
האתר לתאגיד אחר, מיזוג, והכל בכפוף לכך שהתאגיד האחר יקבל את הוראות מדיניות פרטיות
זו.

בכדי לתת את השירותים ו/או בכדי לנהל את החברה, עושה החברה שימוש בשירותים של ספקים,
פרטנרים וצדדים שלישיים אחרים. על כן, יתכן כי מידע אישי שלך יעבור לאותם ספקים לצורך
מתן השירות ותפעול החברה בלבד.

כמו כן, יתכן שמידע אישי יעבור בין חברות בנות ו/או חברות אחיות לצורך תפעול החברה ומתן
השירותים כאמור.

אבטחת מידע
החברה עושה כל שביכולתה בכדי לשמור על המידע האישי שלך ונעזרת באמצעי אבטחה
טכנולוגיים, משפטיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה. על אף
האמור, החברה אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה מתחייבת
ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם. החברה
ממליצה, לפני מסירת פרטים אישיים, למסור אך ורק את הפרטים הנדרשים לצורך מתן השירות
ולהימנע ממסירת מידע עודף ו/או שאינו רלוונטי לשירות. החברה מבהירה, כי כל עוד תנקוט
באמצעי אבטחה סבירים לא תהא אחראית לנזקים שנגרמו בעקבות פגיעה באבטחת המידע )כגון
חדירה בלתי מורשית ו/או העברת מידע לצד ג' עקב חדירה( וכד' .

זכות לעיין, לתקן ולמחוק את המידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ,כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר
מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון/ שלם/ ברור/עדכני, רשאי לפנות לבעל מאגר
המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אל il.co.studio-cobra@info או באמצעות פקס מס' 5468250-03 או
בדואר רגיל אל: STUDIO COBRA רחוב המפלסים 16 עיר: פתח תקווה מיקוד:
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך דיוור ישיר ) פניה אישית אליך(, אתה זכאי על-
פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981:
1 .לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע;
2 .להגביל את מסירת המידע לצדדים שלישיים, בין אם מסוימים ובין אם בכלל לפרק זמן
מוגבל או קבוע.

שינויים במדיניות הפרטיות והדין החל

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי
יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד
על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
הדין החל על מדיניות זה הינו הדין הישראלי ובתי המשפט של מחוז תל אביב יהיו בעלי סמכות
השיפוט המקומית הבלעדית.
בטרם פנייה לכל הליך משפטי ובמידה ונתגלה סכסוך ו/או טרוניה ו/או כל טענה בקשר עם
השירותים שלנו, הינך מוזמן לפנות אלינו בדוא"ל ל il.co.studio-cobra@infoואנו נעשה את
מירב המאמצים לטיפול בנושא במטרה ליישב את העניין לשביעות רצון הצדדים.